ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Go to www.snmark.co.th
เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องซีลมือหนีบ

เครื่องซีลมือหนีบ ออกแบบมาให้มีความยีดหยุ่นในการใช้งาน ทั้งการนำเครื่องไปซีลในสถานที่ต่างได้อย่างสะดวก มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานเครื่องซีลมือหนีบ (Hand Held Sealer) รุ่น 150DH ซีลถุงฟอยล์ ถุงฟอยล์จีบเครื่องซีลมือหนีบ 150DHarticle

เครื่องซีลมือหนีบ (Hand-Held Sealer) รุ่น 150DH ซีลปากถุงได้กว้าง 15ซม.(6 นิ้ว) แถบซีล 10 มม. สำหรับซีลถุงฟอยล์ ถุงฟอยล์จีบ ถุงคราฟท์ เป็นต้น 

เครื่องซีลมือหนีบ (Hand Held Sealer) รุ่น 150HS ซีลถุงพลาสติกเครื่องซีลมือหนีบ 150HSarticle

เครื่องซีลมือหนีบ (Hand-Held Sealer) รุ่น 150HS ซีลปากถุงได้กว้าง 15ซม.(6 นิ้ว) แถบซีล 2 มม. สำหรับซีลถุงพลาสติก  

เครื่องซีลถุง-แบบมือหนีบ รุ่น HT ซีลถุงพลาสติก ถุงฟอยล์ ถุงจีบเครื่องซีลมือหนีบ HT Seriesarticle

 เครื่องซีลมือหนีบ รุ่น HT ให้ความร้อนด้วยเส้นลวดด้านบน-ด้านล่าง ซีลถุงพลาสติก ถุงฟอยล์ ถุงจีบ เป็นต้น

เครื่องซีลถุงฟอยล์ รุ่น CS แบบมือหนีบ (Portable heat sealer) ซีลถุงฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงฟอยล์จีบเครื่องซีลมือหนีบ CS Seriesarticle

เครื่องซีลมือหนีบ รุ่น CS ให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์ด้านบน-ด้านล่าง เหมาะกับการซีลถุงฟอยล์ ถุงฟอยล์มีจีบ ถุงคราฟท์ เป็นต้น 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]